Despre noi

“Asociaţia Centrul de Mediere Constanţa”, este o persoană juridică de drept privat, de sine stătătoare, neguvernamentală şi apolitică, înfiinţată şi organizată în condiţiile O.G. nr. 26/2000.

Scopul asociaţiei îl reprezintă promovarea, sprijinirea şi practica medierii, precum şi popularizarea acestei proceduri în Romania, în general, şi în judeţul Constanţa în mod particular.

Procedura medierii a fost consacrată de către legiuitorul român prin Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Acest act normativ face parte dintr-un ansamblu de acte normative care au ca scop promovarea reformei în domeniul justiţiei, obiectiv de interes naţional reclamat de integrarea României în Uniunea Europeană.

În fapt, chiar înainte de reglementarea pe cale legislativă a instituţiei medierii, Ministerul Justiţiei, alături de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, au susţinut şi promovat înfiinţarea unui Centru-pilot de Mediere la Craiova. Acest centru-pilot a dovedit faptul că procedura medierii este o alternativă viabilă a sistemului judiciar clasic din România, numeroase litigii instrumentate de către mediatorii formaţi în cadrul centrului-pilot rezolvându-se prin înţelegerea părţilor. Tot Centrul-pilot de la Craiova a avut ca misiune implementarea unui program de pregătire pentru serii de câte 10 mediatori din fiecare judeţ al României, program finalizat cu succes în toamna anului 2006 şi parcurs de către toţi membri “Asociaţiei Centrul de Mediere Constanţa”.

În prezent, în majoritatea judeţelor tării există un centru de mediere funcţional, alcătuit din mediatori absolvenţi ai cursului de pregătire de la Craiova.

După adoptarea Legii nr.192/2006 a început o campanie de promovare a procedurii de mediere, atât în rândurile cetăţenilor ( potenţiali justiţiabili ) cât şi în rândul instanţelor judecătoreşti locale ori a autorităţilor administrative.

Însuşi Ministerul Justiţiei, aşa cum rezultă şi de pe site-ul acestei instituţii, a promovat şi promovează în continuare medierea ca pe o procedură capabilă să îmbunătăţească actul de justiţie din punct de vedere calitativ, prin degrevarea instanţelor de anumite categorii de litigii.

Caracterul de utilitate publică al instituţiei medierii şi implicit al grupărilor profesionale care practică medierea, este subliniat chiar în cadrul Legii nr.192/2006 în art. 4, care stipulează: “medierea este o activitate de interes public”. Acest caracter de utilitate publică se explică prin potenţialul enorm al procedurii de mediere ca alternativă la soluţionarea conflictelor pe cale judiciară. Tocmai de aceea, legiuitorul, prin intermediul actului normativ mai sus indicat, a creat un sistem complex de avantaje pentru cei care optează pentru parcurgerea procedurii în cauză. Cu titlu exemplificativ, cităm dispoziţiile art. 6 din Legea nr.192/2006, care stipulează în sensul următor: “organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale vor informa părţile asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii şi le pot îndruma să recurgă la aceasta pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.” În continuare, art. 63 dispune: “în cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre potrivit dispoziţiilor art.271 C.pr.civ. Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru investirea acesteia”.

“Asociaţia Centrul de Mediere Constanţa”, prin membrii săi asociaţi, intenţionează să promoveze şi să practice medierea ca activitate de interes public, menită să contribuie substanţial la îmbunătăţirea actului de justiţie.