Se poate renunţa la mediere?

În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părţile aflate în conflict are dreptul de a denunţa contractul de mediere, încunoştiinţând, în scris, cealaltă parte şi mediatorul. Mediatorul ia act dedenunţarea unilaterală a contractului de mediere şi, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunoştiinţării, întocmeşte un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. Dacă una dintre părţile aflate în conflict nu se mai prezintă la mediere, fără a denunţa contractul de mediere în condiţiile alin. (1), mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intenţia reală a părţii respective si, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere.

(Articolul 60 din Legea nr. 192/2006)